Huishoudelijke ondersteuning

Dynamische dienstverlening

Huishoudelijke ondersteuning is een vak apart! Onze dienstverlening is onderhevig aan veel dynamiek. Denkt u eens aan al die verschillende klanten met hun uiteenlopende wensen en behoeften. Soms is een wens iets anders dan wat echt nodig is. Het uiteindelijke doel; “een schoon en leefbaar huis” staat bij ons centraal. Dit betekent dat onze werknemers continu meekijken; wat is er nodig om dit doel te behalen?

Zorgdragers richt zich bij de huishoudelijke ondersteuning op alle aspecten.
We beginnen samen met u bij de aanvang met een intake gesprek. We vinden het belangrijk om vooraf met u te bepalen wat er nodig is en hoe u dit het liefst zou zien. Iedereen doet het huishouden immers op zijn of haar eigen manier. Als u hier hulp bij nodig heeft is er natuurlijk niks prettiger dan dat dit zoveel mogelijk op uw manier gebeurd.
Na deze intake plannen we samen de momenten in waarop het u het beste uitkomt. Dit kan soms wisselen omdat we zoveel mogelijk tijd nuttig willen besteden maar toch zo veel mogelijk een vaste inzet van uw ondersteuner willen bieden.

Indien er kortdurend zorg nodig is dan zal er een afsluitend gesprek plaatsvinden en zullen we de hulp afronden. Indien u opnieuw ondersteuning nodig heeft dan staan we uiteraard weer met veel toewijding voor u klaar.

Indien er langdurige zorg nodig is zullen wij deze zo aangenaam mogelijk willen inrichten. We zullen altijd samen met u kijken wat nodig is en waar u zelf regie over kunt voeren. We hopen dan dat we met de tijd de regie weer zoveel als mogelijk bij u en uw netwerk kunnen neerleggen. Dit doen we stap voor stap.Let er op dat u altijd aanwezig bent in de ruimte waar medewerkers werken om (vermeende) diefstal ten alle tijden te voorkomen. Zorgdragers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diefstal. 

Indeling van klanten

Soms zijn mensen ziek, plotseling opgenomen of op vakantie.
Ook wonen mensen niet allemaal netjes naast elkaar. We hebben dus iedere dag de hele dag door te maken met een proces waarin we speciaal voor u en uw behoefte de uitdaging aangaan.

Dit vraagt iets van ons maar ook van u!

Schaarste

Momenteel is onze dienstverlening landelijk een ingewikkelde opgave. Er zijn veel mensen die hulp nodig hebben, maar er is overal een krapte in huishoudelijk medewerkers. Ook in vakantieperiode is dit moeizaam op te lossen, ook al doen wij hier onze uiterste best voor.
We hebben veel werk en willen ook zoveel mogelijk mensen helpen.
Dit zorgt regelmatig voor het aanpassen van onze routes. Zieke klanten die laat afbellen of bijvoorbeeld iemand die net uit het ziekenhuis komt.
Het kan dus zo zijn dat u gevraagd wordt met ons mee te bewegen.
Dit is soms in uw nadeel. Maar als u een keer iets nodig heeft heeft weet u ook; wij doen er alles aan om u zo snel en adequaat mogelijk te ondersteunen.

Schade en diefstal 

Zorgdragers doet er natuurlijk alles aan om te voorkomen dat haar medewerkers zich schuldig maken aan diefstal. Mocht een dergelijk delict toch worden geconstateerd, dan worden direct disciplinaire maatregelen ten aanzien van de medewerker getroffen. Indien u een medewerker van Zorgdragers ervan verdenkt zich schuldig te maken aan diefstal of een ander misdrijf ten aanzien van uw persoon, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan onze planners te melden.

Om de kans dat zich problemen voor zullen doen zoveel mogelijk te beperken, verwacht Zorgdragers dat u de volgende maatregelen neemt:

 • u dient thuis te zijn op het moment dat de medewerker van Zorgdragers werkzaamheden bij u verricht
 • op de momenten dat een medewerker van Zorgdragers bij u in huis werkzaam is, dienen uw waardevolle goederen (zoals bijvoorbeeld sierraden, contante gelden, pinpassen, portefeuilles, enzovoort) veilig te zijn opgeborgen op een plaats waartoe de werknemer van Zorgdragers feitelijk geen toegang heeft of kan verkrijgen. Deze plaats dient zoveel mogelijk te zijn afgesloten
 • u verstrekt de medewerker van Zorgdragers geen inzage in bankafschriften, waardevolle papieren e.d.
 • in geval van diefstal of een ander delict door een medewerker van Zorgdragers, dient u daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie

Zorgdragers is alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van diefstal indien de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van de wet. Indien u de hierboven genoemde maatregelen niet of onvoldoende naleeft, is Zorgdragers niet aansprakelijk voor aan haar toerekenbare schade die het gevolg is van diefstal e.d. door haar medewerkers.

De plicht van Zorgdragers om door u geleden schade ten gevolge van diefstal e.d. te vergoeden, wordt bovendien beperkt op de wijze als hierna onder het kopje ‘schade’ is bepaald. In deze informatie heeft u al kunnen lezen dat Zorgdragers niet aansprakelijk is voor verlies of diefstal van uw geld en/of andere betaalmiddelen in het geval de medewerker boodschappen voor u doet, en voor de gevolgen van het overtreden van de regel dat de medewerker geen gebruik mag maken van uw auto of andere vervoermiddelen.

Schade

Het kan voorkomen dat er tijdens de uitvoering van de dienstverlening schade ontstaat. De schadeprocedure van Zorgdragers is vervolgens van toepassing. Zorgdragers zal u schadeloosstellen voor schade aan uw persoonlijke eigendommen (materiële schade) of uw persoon (immateriële schade), indien de schade toerekenbaar is aan Zorgdragers of te wijten is aan haar opzet of bewuste roekeloosheid. Er gelden echter wel een aantal beperkingen:

 • Materiële schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien deze binnen zeven dagen na het ontstaan ervan aan Zorgdragers kenbaar wordt gemaakt door middel van inzending van het schadeformulier. Gaat het om immateriële schade, dan dient u dit zo spoedig mogelijk na het voorval telefonisch te melden aan de planner van Zorgdragers. Vervolgens dient u deze schade eveneens schriftelijk middels het schadeformulier kenbaar te maken. Het schadeformulier is door u op te vragen bij de planner van Zorgdragers. De planner vult samen met u het formulier in
 • Indien u de schade niet tijdig meldt op de hierboven aangegeven wijze, vervalt uw recht op schadevergoeding
 • Materiële schade moet u fysiek aantoonbaar te kunnen maken. U dient het product of voorwerp daarom te bewaren totdat uw claim is behandeld en afgerond
 • Voor materiële schade geldt een eigen risico voor u van € 200,- per voorval
 • Zorgdragers is niet aansprakelijk voor gevolgschade of schade die wordt geleden door anderen dan uzelf
 • De schade kan niet aan Zorgdragers worden toegerekend en wordt dus niet vergoed indien zij de zorgvuldigheid en deskundigheid die u van haar als professioneel dienstverlener redelijkerwijze mag verwachten in acht heeft genomen
 • De schade kan niet aan Zorgdragers worden toegerekend en wordt dus niet vergoed indien Zorgdragers haar dienstverlening niet goed kan uitvoeren vanwege omstandigheden die niet aan Zorgdragers te wijten zijn, bijvoorbeeld vanwege beperkende overheidsmaatregelen of derden die hun afspraken niet nakomen
 • De hoogte van de schadevergoeding die aan u wordt uitgekeerd is altijd beperkt tot het bedrag dat onder de dekking valt van de door Zorgdragers afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien een schade om welke reden dan ook helemaal niet onder de dekking valt, is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Zorgdragers ontvangt als vergoeding voor de dienstverlening aan u, waarbij wordt uitgegaan van het bedrag dat betrekking heeft op de periode van maximaal drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade
 • Indien de door u geleden schade te wijten is aan opzet of het bewust roekeloos handelen van leidinggevenden van Zorgdragers en valt dit handelen aan Zorgdragers toe te rekenen, dan wordt de schade volledig vergoed.

Aanvraag

Aanvraag Huishoudelijke Ondersteuning? Deze mag direct naar HO@zorgdragers.com voor snelle afhandeling.

Eigen bijdrage

Voor hulp via de WMO betaalt u een eigen bijdrage. Deze wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.

Arbo-richtlijnen

Voor de meest recente Arbo-richtlijnen kunt u kijken op www.werkhoudingvvt.nl

Documenten huishoudelijke ondersteuning 

Voor meer informatie over de huishoudelijke ondersteuning kunt u onderstaande documenten doornemen.